Eindtermen MHUM 2020

CompetentieraamwerkETMHUM-2021
 • Communicatie A

  de afgestudeerde kan zich mondeling en schriftelijk positioneren in wetenschappelijke en beleidsmatige contexten, vanuit humanistische, levensbeschouwelijke waarden en een daarop gebaseerde morele oriëntatie

 • Communicatie B

  de afgestudeerde kan individuen, groepen en/of organisaties ondersteunen bij de omgang met zingevings- en humaniseringsvraagstukken, door inzet van dialogische en analytische vaardigheden, schrijfvaardigheden en coachingsvaardigheden op het terrein van humanistische geestelijke begeleiding, educatie en organisatie

 • Kennis en inzicht A

  de afgestudeerde kan relevante perspectieven op zingeving en humanisering analyseren vanuit historisch, filosofisch en sociaalwetenschappelijk perspectief

 • Kennis en inzicht B

  de afgestudeerde kan relevante perspectieven  op levensbeschouwing, wetenschappelijk onderzoek, humanistische geestelijke verzorging, democratisch burgerschap en burgerschapseducatie benoemen en analyseren

 • Leervaardigheden

  de afgestudeerde kan de eigen levensbeschouwelijke positionering en het eigen normatieve kader verwoorden met inzet van dialogische vaardigheden en met zicht op de eigen persoonlijke mogelijkheden en beperkingen binnen professionele werkterreinen

 • Oordeelsvorming A

  de afgestudeerde kan op basis van relevante wetenschappelijke kennis, gebaseerd op kritische (zelf)reflectie en een duurzame dialoog met anderen, onderbouwde en in de wetenschappelijke en maatschappelijke context ingebedde conclusies trekken

 • Oordeelsvorming B

  de afgestudeerde kan kritisch reflecteren op de mogelijkheden, beperkingen en vooronderstellingen van (humanistiek) onderzoek en een verantwoording geven van de normatieve oriëntatie hierin

 • Toepassen kennis en inzich B

  de afgestudeerde kan een onderbouwde visie geven op actuele (internationale) politiek-maatschappelijke ontwikkelingen en diversiteitsvraagstukken op het gebied van zingeving en humanisering

 • Toepassen kennis en inzicht A

  de afgestudeerde kan verschillende perspectieven op de kernthema’s zingeving en humanisering toepassen op vraagstukken binnen voor de humanistiek relevante professionele praktijken

 • Toepassen van kennis en inzicht C

  de afgestudeerde kan zelfstandig een wetenschappelijk verantwoord en voor de humanistiek relevant onderzoek opzetten en uitvoeren