Stage

Code
ST-BKS
Soort
Cursus
Studielast
15ECTS
Voertaal
Nederlands
Periode
Periode 3 2023-2024
Coördinator
Melissa Sebrechts

De student is vrij in de keuze voor de stageorganisatie, mits het een organisatie is waar een afgestudeerde werkzaam zou kunnen zijn. De student formuleert een onderzoeksvraag die gekoppeld is aan de eindtermen van de opleiding. Dit alles wordt opgenomen in een stageplan dat wordt goedgekeurd door de stagedocent.

Studenten lopen stage in een organisatie naar eigen keuze in overleg met – en na goedkeuring van - de stagecoördinator. De stage heeft het karakter van het (mede) opzetten en uitvoeren van een praktijkgericht (en bij een vraag van de organisatie aansluitend) onderzoek en het op grond daarvan ontwikkelen van een product of advies t.b.v. de organisatie. Een voorwaardelijk onderdeel van de stage is het (mede) verzamelen van data t.b.v. het onderzoek. De afstudeerscriptie is gebaseerd op of wel de data, de uitkomsten en/of (praktische of theoretische) consequenties van het stageonderzoek (zie curriculum). De stage vindt in principe plaats bij een Nederlandse organisatie. Echter, indien een student in het buitenland stage wil lopen en zelf kan voorzien in huisvesting en inbedding elders, bijv. land van herkomst, dan is dat ook mogelijk.

Mogelijke onderwerpen voor de stage zijn bijvoorbeeld:

 • discrepanties tussen visies van professionals en burgers op rechtvaardigheid en gelijkheid in publieke dienstverlening of onderwijs
 • visies en ervaringen van afzijdige burgers (die systematisch niet deelnemen aan nieuwe vormen van burgerparticipatie) op democratie, overheid en medeburgers
 • vergelijking van visies op goed burgerschap en burgerschapsonderwijs
 • voorkomen en vóórkomen van geweld tussen burgers en professionals met een publieke taak
 • opvattingen van burgers over goed burgerschap en over de vorming van medeburgers en/of zijzelf

Tijdens deelname aan het studieonderdeel Stage toont de student het volgende te kunnen (doen en leren):

 1. Op een goede manier onderzoekstaken mede plannen, inrichten, uitvoeren en naar buiten toe representeren (eindtermen 2b, 3b, 4);
 2. Tijdig en zorgvuldig communiceren in woord en geschrift naar de  stagebegeleiding (werkbegeleider/ supervisor/stage coördinator) (eindtermen 4).
 3. Kennis van en inzicht in de voor de stageorganisatie relevante onderwerpen en processen toepassen tijdens de stage (eindtermen 2a, 3a)
 4. Functioneren op verschillende niveaus binnen de organisatie en een bijdrage leveren aan het bestaande beleid van een organisatie (eindtermen 2a, 3b)
 5. Onder woorden brengen wat de student geleerd heeft en nog moet leren tegen de achtergrond van de eindtermen op het gebied van de communicatieve- en onderzoeksvaardigheden en beroepsuitoefening en daarbij een relatie leggen met relevante theorie (eindtermen 2a, 5)

Verplicht: minimaal 2 studieonderdelen (15 ECTS) afgerond van de master BKS

Levensbeschouwelijke, arbeidsmarktgerichte en academische vorming
Dit studieonderdeel is vooral beroepsmatig- en academisch van karakter. Onder begeleiding van een professional ontwikkelt de student kennis, vaardigheden en attitude m.b.t. onderzoek en beleid in de beroepspraktijk.

In de reflectie op deze praktijk is ook sprake van levensbeschouwelijke vorming.

Korte toelichting samenhang andere onderdelen
De stage beoogt kennis, vaardigheden en attitude die in eerdere masteronderdelen zijn verworven toe te passen in de praktijk. In het oog lopende kenmerken zijn: een persoonlijk leerplan, een andere locatie, deelname aan (‘meelopen met’) een activiteit van een ander die ervoor verantwoordelijk blijft. De leerervaringen betreffen niet alleen de (onderzoeksmatige) werkzaamheden t.b.v. de stageorganisatie, maar ook het functioneren in de context van deze organisatie, in de positie van medeverantwoordelijke collega: wat breng je mee als werknemer, als collega, als aankomend lid van een professionele beroepsgroep?

Werkvormen

 • Meekijken: leren van een voorbeeld      
 • Onder begeleiding werken op locatie: leren door doen

Relatie theorie-praktijk
Er is een sterke relatie tussen theorie en praktijk in dit studieonderdeel. Door het volgen van de stage wordt verworven kennis in de praktijk gebracht, wordt praktijk theoretisch geduid en wordt frictie tussen theorie en praktijk herkend. De opgedane inzichten fungeren als vertrekpunt voor academische verdieping tijdens de master thesis.

Relatie onderwijs-onderzoek
Alle studenten dienen hun stage-ervaringen te verbinden met eerder verworven wetenschappelijke theorieën, methoden van onderzoek en praktijkgerichte (advies-, ontwerp- en beleids-) vaardigheden.

Mogelijkheid tot specialisatie

NaamRol
Melissa SebrechtsCoördinator