Methoden van onderzoek naar Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

Code
MO-BKS
Soort
Cursus
Studielast
7,5ECTS
Voertaal
Nederlands
Periode
Periode 2 2023-2024
Coördinator
Pieter van Rees (1)

Dit vak is de eerste stap in de doorlopende lijn binnen de Master BKS: Methoden van Onderzoek, Stage, Thesis.

In dit studieonderdeel ontwikkelt de student een wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksopzet voor de onderzoeksstage. Daartoe verdiepen studenten zich door  middel van literatuur, hoorcolleges, workshops en gastsprekers in verschillende onderzoekdesigns en methoden van dataverzameling en data-analyse.

Daarnaast werken studenten groepsgewijs aan een reflectieportfolio, waarin ze verslag doen van groepsopdrachten rondom ethische kwesties, alternatieve onderzoekscenario’s en gesprekken met ervaren onderzoekers.

Gezien het multidisciplinaire karakter van de opleiding en de gerichtheid op een brede waaier aan maatschappelijke doelgroepen en stakeholders (burgers, professionals, bestuurders, instituties), biedt dit vak naast een generieke aanpak ruimte voor keuze en specialisatie. Het accent op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek biedt mogelijkheden om de onderzoeksbenadering af te stemmen op relevante maatschappelijke werkvelden.

Het vak omvat colleges, workshops en gastsprekers over diverse onderzoekbenaderingen en designs – zoals interpretatief onderzoek, mixed methods, surveyonderzoek, case studies, interventie- en evaluatieonderzoek – zodat studenten deze kunnen relateren aan hun te ontwikelen onderzoeksopzet. In dit kader maakt de student eveneens kennis met de principes van onderzoekethiek en datamanagement en de toepassing daarvan in hun stageonderzoek.

Studenten werken vervolgens hun eigen onderzoeksopzet uit via workshops gewijd aan concrete methoden, zoals: (participatieve) observatie; vragenlijstconstructie; responsieve evaluatie; open interviews (semi-gestructureerd, fenomenologisch, expert, focusgroep); en kwalitatieve inhoudsanalyse (thematisch of narratief, m.b.v. ATLAS.ti). Deze onderdelen bieden ruimte voor differentiatie zodat studenten zich bij de uitwerking van hun onderzoeksopzet kunnen toeleggen op passende methoden.

De uiteindelijke individuele onderzoeksopzet omvat een - bij het gekozen maatschappelijke domein en stage-organisatie aansluitende – probleem-, doel- en vraagstelling, een inhoudelijke operationalisatie op hoofdlijnen, een uitgewerkt dataverzamelings- en analyseplan, een datamanagementplan en een ingevulde aanvraag voor ethische toesting.

 

Na afloop van deelname aan Methoden voor BKS volgens de eisen kan de student:

1. Verschillende wetenschapstheoretische visies verwoorden die ten grondslag kunnen liggen aan multidisciplinair praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (eindtermen 2a, 4);

2. Designs, dataverzamelingsmethoden en analysetechnieken benoemen en toepassen op evaluatieve onderzoeksbenaderingen (eindtermen 2a, 2b);

3. Data verzamelen via één van de varianten van onderzoek (surveys, focusgroepen, diepte-interviews, (participerende) observaties en documentenanalyse) en deze op bijpassende wijze analyseren (eindterm 2b);

4. Een wetenschappelijk onderzoeksopzet formuleren en verbinden aan een kennisvraag uit een relevant werkveld (eindtermen 2b, 4);

5. De onderzoeksopzet verantwoord operationaliseren middels bij het werkveld passende dataverzamelings- en analysemethoden (eindterm 2b).

Gewenst: Actieve kennis van sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden op bachelorniveau

AuteurTitelPrijsISBNVerplichtExterne url
Maxwell, J. AQualitative research design. Third Edition.Ja

 

Levensbeschouwelijke, arbeidsmarktgerichte en academische vorming

Dit studieonderdeel draagt bij aan de academische vorming van studenten. Het betreft met name de vorming van de student als empirisch onderzoeker in een praktijkgerichte en multidisciplinaire context.

Korte toelichting samenhang andere onderdelen

Het studieonderdeel onderwijst studenten in methoden en de ontwikkeling van een onderzoeksopzet voor de navolgende onderzoekstage (periode 3). De onderwezen methoden wordt toegepast, plenair en via individuele specialisaties, op thematiek m.b.t. burgerschap, ethische professionaliteit en educatie, zoals behandeld in de overige 3 vakken in periode 1 en 2.

Werkvormen

Hoorcolleges, werkcolleges, werkgroepen, practica.

De hoorcolleges beogen overdracht en verdieping van kennis en inzicht aan de hand van verplichte literatuur en het bieden van instructies voor het opzetten van een onderzoeksopzet.

De werkcolleges en werkgroepen zijn bedoeld voor verdere verwerking en praktische toepassing van de stof. In de practica worden dataverzamelings- en analysevaardigheden geleerd en geoefend.

Relatie theorie-praktijk

Dit vak legt een accent op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en past methoden toe op relevante maatschappelijke velden. Meer specifiek ontwikkelen studenten een onderzoeksvoorstel welke wordt benut voor de onderzoekstage in een voor de organisatie relevant onderzoek.

Relatie onderwijs-onderzoek

De onderzoeksmethoden in dit vak worden onderwezen met het oog op toepassing binnen onderzoek naar Burgerschap Educatie en professionaliteit zoals dit onder meer wordt uitgevoerd door UvH-staf. Daarbij bereidt dit vak voor op toepassingen binnen het afstudeeronderzoek welke doorgaans aansluiten bij onderzoekthema’s van UvH-staf.

Mogelijkheid tot specialisatie

Studenten kunnen hun eigen onderzoekopzet kiezen en uitwerken m.b.t. specifieke taken in of aspecten van het uit te voeren onderzoek. Bij de inhoudelijke uitwerking en methodologische benadering kunnen studenten hun eigen specialisatie bepalen.

Bovendien kunnen studenten zich nader in bepaalde methodes van dataverzameling- en verwerking toespitsten specialiseren via aangeboden workshops.

NaamRol
Wander van der VaartDocent
Mienke van der BrugDocent
Pieter van Rees (1)Coördinator