Woordenboek

De volgende syntaxis kan worden gebruikt om persoonlijke gegevens te gebruiken in e-mails opgesteld in Progress.NET:

[[groep.sleutel]]
[[groep.sleutel|attribuut1=waarde1]]
[[groep.sleutel|attribuut1=waarde1|attribuut2=waarde2]]
[[groep.sleutel|attribuut1=waarde1|attribuut2=waarde2|...

Groepen kunnen worden genest. De volgende geneste groepen worden momenteel ondersteund:

LET OP: Organisatie kan nooit als startgroep gebruikt worden.

Er kunnen ook beslissingen worden genomen op de inhoud van database invoegvelden:

{{if [[groep.sleutel]] <operator> <expr>}}...{{else}}...{{endif}}

Waarbij <operator> de waarde =, !=, is null, is not null, contains, startsWith of endsWith kan hebben (gelijk aan de operators in de handmatige filters) en de <expr> de waarde is waarmee vergeleken moet worden. De {{else}} clausule is optioneel.

Elke sleutel heeft een aantal standaard attributen ter beschikking:

Attribuut Waarde Documentatie
letters Indien niet gespecificeerd wordt het invoegveld onveranderd gegenereerd.
letters klein Genereer met alleen maar kleine letters.
letters hoofd Genereer met alleen maar hoofdletters.
letters startzin Genereer het eerste karakter als een hoofdletter.
taal Indien niet expliciet gespecificeerd wordt de taal van het sjabloon gebruikt.
taal nl Nederlandse vertaling; de default in Nederlandstalige sjablonen
taal en Engelse vertaling; de default in Engelstalige sjablonen
taal du Duitse vertaling
taal la Latijnse vertaling
taal en_nl Engelse vertaling of, indien niet in het Engels vertaald, de Nederlandse vertaling
taal du_nl Duitse vertaling of, indien niet in het Duits vertaald, de Nederlandse vertaling
witruimte Indien niet gespecificeerd wordt alle witruimte standaard gekrompen.
witruimte krimpen Voeg alle bij elkaar liggende witruimte samen tot een enkele spatie.
witruimte behouden Houd de witruimte exact zoals deze is gespecificeerd.
nbsp xs:boolean Moet de te genereren tekst op dezelfde regel blijven staan? Standaard mag de tekst over meerdere regels worden gegenereerd.
leeg xs:boolean Mag er niks (lege ruimte) worden gegenereerd indien gegeven niet aanwezig is? Standaard wordt er een foutmelding gegeven.

De volgende groepen, sleutels en attributen worden momenteel ondersteund:

Groep Sleutel Documentatie Attributen
richting heeftrichtingen Controleer of de student richtingen heeft bij de inschrijving en, in het geval van een examen, tijdens de examendatum. Eventueel gefilterd op richtingtype.
richting richtingen Alle richtingen van de inschrijving en geldig op eventuele examendatum. Eventueel gefilterd op richtingtype.
Attribuut Waarde Documentatie
prefix xs:string Plaats deze tekst steeds voor elke richting.
scheidingsteken xs:string Plaats deze tekst steeds tussen twee richtingen.
student nummer Het studentnummer van de student.
student ocenw Het OC&W-nummer van de student.
student naam De naam van de student. Als het gekozen formaat de voornamen, voorletters of roepnaam bevat, en deze gelijk zijn aan een punt ('.'), worden deze niet afgedrukt. Een punt is namelijk Studielink-taal voor niet van toepassing.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat volledig Volledige naam, bijv.: J.J. van Dijk
formaat formeel Formele naam, bijv.: Dijk, J.J. van
formaat officieel Officiële naam, bijv.: Jan J. van Dijk
formaat familie Achternaam, bijv.: Van Dijk
formaat voornamen Voornamen van de student, bijv.: Jan Joost
formaat met_voornamen Volledige naam met voornamen, bijv.: Jan Joost van Dijk
formaat alleen_roepnaam Roepnaam, bijv.: Jan Joost
student roepnaam De roepnaam van de student. Als de roepnaam gelijk is aan een punt ('.'), wordt deze als leeg beschouwd. Een punt is namelijk Studielink-taal voor niet van toepassing. Een lege roepnaam geeft bij gebruik van dit veld een foutmelding, tenzij het attribuut leeg=true is gespecificeerd.
student voornamen De voornamen van de student. Als de voornamen gelijk zijn aan een punt ('.'), worden deze als leeg beschouwd. Een punt is namelijk Studielink-taal voor niet van toepassing. Lege voornamen geven bij gebruik van dit veld een foutmelding, tenzij het attribuut leeg=true is gespecificeerd.
student voorvoegsels De voorvoegsels van de student.
student achternaam De achternaam van de student.
student titel De titel van een student, bijvoorbeeld een adellijke zoals 'Jonkheer'.
student geslacht Het geslacht van de student.
student geslachtscode Het geslacht van de student als code (M, V of O).
student aanhef De aanhef (heer of mevrouw).
student post_adresregels Opsomming van de regels post_adres ten behoeve van correspondentie.
student post_straat Straat van correspondentieadres.
student post_huisnummerentoevoeging Huisnummer en toevoeging van correspondentieadres.
student post_postcode Postcode van correspondentieadres.
student post_plaats Plaats van correspondentieadres.
student post_land Land van correspondentieadres.
student geboortedatum De geboortedatum van de student.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
student geboorteplaats De geboorteplaats of -gemeente van de student.
student geboorteland Het geboorteland van de student.
student nationaliteit De nationaliteit van de student.
student telefoon Het mobiele telefoonnummer van de student, niet geformatteerd indien deze niet geldig is.
student heeft_mobiel Heeft de student een geldig mobiel telefoonnummer?
student mobiel Het geldige en daardoor altijd juist geformatteerde mobiele telefoonnummer van de student.
student email Het e-mailadres van de student.
Attribuut Waarde Documentatie
soort prive Privé-e-mailadres van de student.
soort instelling E-mailadres van de student verstrekt door de instelling.
student pasfoto De pasfoto van de student. Let op! Kan niet in een e-mail sjabloon gebruikt worden.
Attribuut Waarde Documentatie
afmeting afmetingstype De gewenste afmeting (x, y) van de afbeelding op de gegenereerde PDF in punten (standaard), mm, of cm.
student groepcode De code(s) van de groep(en) waarin de student zit. Bij meerdere groepen worden de codes gescheiden door een komma.
student groepnaam De na(a)m(en) van de groep(en) waarin de student zit. Bij meerdere groepen worden de namen gescheiden door een komma.
student nieuweresultaten Nieuwe resultaten van de student. Dit kunnen meerdere regels zijn. Om als regels onder elkaar te tonen is wel het attribuut witruimte=behouden nodig.
instelling naam De naam van de organisatie.
instelling faculteit De naam van de faculteit van de organisatie.
instelling faculteitscode Code van de faculteit van de organisatie.
instelling code Meest specifieke code van de organisatie.
instelling ondertekenaar De ondertekenaar horende bij deze organisatie.
instelling bezoekadres Het bezoekadres van de organisatie.
instelling postadres Het postadres van de organisatie.
instelling telefoon Het telefoonnummer van de organisatie.
instelling fax Het faxnummer van de organisatie.
instelling website Het webadres van de organisatie.
instelling email Het e-mailadres van de organisatie.
instelling heeft_logo Heeft de organisatie een logo?
instelling logo Logo van de organisatie. Let op! Kan niet in een e-mailtemplate gebruikt worden.
Attribuut Waarde Documentatie
afmeting afmetingstype De gewenste afmeting (x, y) van de afbeelding op de gegenereerde PDF in punten (standaard), mm, of cm.
instelling onderwijs_aanbieder De code zoals in RIO gedefinieerd als onderwijs aanbieder (nnnAnnn).
instelling kvk_nummer Het KVK-nummer van de organisatie.
organisatie naam De naam van de organisatie.
organisatie faculteit De naam van de faculteit van de organisatie.
organisatie faculteitscode Code van de faculteit van de organisatie.
organisatie code Meest specifieke code van de organisatie.
organisatie ondertekenaar De ondertekenaar horende bij deze organisatie.
organisatie bezoekadres Het bezoekadres van de organisatie.
organisatie postadres Het postadres van de organisatie.
organisatie telefoon Het telefoonnummer van de organisatie.
organisatie fax Het faxnummer van de organisatie.
organisatie website Het webadres van de organisatie.
organisatie email Het e-mailadres van de organisatie.
organisatie heeft_logo Heeft de organisatie een logo?
organisatie logo Logo van de organisatie. Let op! Kan niet in een e-mailtemplate gebruikt worden.
Attribuut Waarde Documentatie
afmeting afmetingstype De gewenste afmeting (x, y) van de afbeelding op de gegenereerde PDF in punten (standaard), mm, of cm.
organisatie onderwijs_aanbieder De code zoals in RIO gedefinieerd als onderwijs aanbieder (nnnAnnn).
organisatie kvk_nummer Het KVK-nummer van de organisatie.
contactpersoon naam Naam van de contactpersoon.
contactpersoon functie Functie van de contactpersoon.
contactpersoon email E-mailadres van de contactpersoon.
contactpersoon telefoon Telefoonnummer van de contactpersoon (inclusief landnummer).
contactpersoon handtekening Handtekening van de contactpersoon. Let op! Kan niet in een e-mail sjabloon gebruikt worden.
Attribuut Waarde Documentatie
afmeting afmetingstype De gewenste afmeting (x, y) van de afbeelding op de gegenereerde PDF in punten (standaard), mm, of cm.
contactpersoon heeft_handtekening Heeft de contactpersoon een handtekening?
enkel_resultaat titel De titel van het resultaat.
enkel_resultaat datum De datum waarop het resultaat is behaald.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
enkel_resultaat studielast De gerealiseerde studielast, inclusief vrijstellingen, van het resultaat.
Attribuut Waarde Documentatie
vorm voltijd Voltijdsvorm
vorm deeltijd Deeltijdsvorm
cijferlijsten cijferlijst De daadwerkelijke cijferlijst tabel.
cijferlijsten studielast De totaal behaalde studielast.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat 0.# Met optionele enkele decimaal.
formaat F2 Altijd met twee decimalen.
cijferlijsten studielast_is_minimaal De totaal behaalde studielast (ECTS) is groter dan of gelijk aan of de opgegeven waarde, of de sjabloonsetting. De setting moet van het type 'integer' zijn. Als zowel het attribuut 'waarde' als het attribuut 'setting' zijn gevuld, wordt het attribuut 'waarde' gebruikt.
cijferlijsten eindcijfer Het gemiddelde resultaat.
cijferlijsten vakcode De vakcocde van het overkoepelende onderdeel.
cijferlijsten naam De naam (titel) van het overkoepelende onderdeel.
cijferlijsten einddatum De datum van het laatst behaalde resultaat.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
vooropleiding naam Naam van de vooropleiding.
vooropleiding extensie Kan in volgorde van beschikbaarheid Nuffic-code, ISAT-naam of vooropleidingsnaam teruggeven.
vooropleiding land Land van de vooropleiding.
vooropleiding diploma_jaar Jaar van diploma.
aanmelding stap_voltooid Geeft True of False afhankelijk van of de met het attribuut aangegeven stap in de aanmeldingenlijst voltooid is of niet. Er is ook een optie om te kijken of de student een pasfoto heeft. Bedoeld voor gebruik in een if-expressie.
Attribuut Waarde Documentatie
stap identiteit ID
stap vooropleiding VO en VG en HJ
stap betaalgegevens BG
stap machtiging BT
stap toelatingseisen AE
stap instellingseisen IE
stap werkzaamheden VW
stap duaal DU
stap bsa NS
stap verblijfsvergunning VV
stap pasfoto Pasfoto geüpload?
stap taaltoetsnederlands T1
stap taaltoetsengels T2
stap matching MA
aanmelding controleer_voltooing Als dit veld in een document wordt gebruikt geeft het genereren van het document een fout als alle stappen die in het sjabloon genoemd worden (met stap_voltooid) voltooid zijn. Dit wordt gebruikt om te voorkomen dat iemand die alle stappen al voltooid heeft een brief krijgt. Pas op: deze functionaliteit is onbetrouwbaar, gebruik is op eigen risico.
inschrijving studiejaar Het studiejaar van de inschrijving.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat kort Kort formaat, bijv.: 2012
formaat lang Lang formaat, bijv.: 2012-2013
inschrijving aanmeldingdatum De datum van aanmelding voor de inschrijving.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
inschrijving datumbetalingsverplichtingvoldaan De datum waarop de betalingsverplichting voor de inschrijving is voldaan.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
inschrijving datumvan De begindatum van de inschrijving.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
inschrijving datumtot De einddatum van de inschrijving.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
inschrijving opleiding De naam van de opleiding horende bij de inschrijving.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat volledig Volledige naam van de opleiding of het onderwijs, bijv.: Bachelor Technische Natuurkunde Voltijd Groningen (bij opleiding) of Bachelor Technische Natuurkunde (bij onderwijs).
formaat verkort Verkorte naam van de opleiding of het onderwijs, bijv.: Ba Techn Natk (bij opleiding) of Technische Natuurkunde (bij onderwijs).
formaat code De vrije code van de opleiding of de ISAT-code van het onderwijs.
inschrijving onderwijs De naam van het onderwijs horende bij de inschrijving.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat volledig Volledige naam van de opleiding of het onderwijs, bijv.: Bachelor Technische Natuurkunde Voltijd Groningen (bij opleiding) of Bachelor Technische Natuurkunde (bij onderwijs).
formaat verkort Verkorte naam van de opleiding of het onderwijs, bijv.: Ba Techn Natk (bij opleiding) of Technische Natuurkunde (bij onderwijs).
formaat code De vrije code van de opleiding of de ISAT-code van het onderwijs.
inschrijving onderwijs_variant De naam van het onderwijs van de inschrijving, eventueel gevolgd door de variant (indien verschillend).
Attribuut Waarde Documentatie
formaat volledig Volledige naam van de opleiding of het onderwijs, bijv.: Bachelor Technische Natuurkunde Voltijd Groningen (bij opleiding) of Bachelor Technische Natuurkunde (bij onderwijs).
formaat verkort Verkorte naam van de opleiding of het onderwijs, bijv.: Ba Techn Natk (bij opleiding) of Technische Natuurkunde (bij onderwijs).
formaat code De vrije code van de opleiding of de ISAT-code van het onderwijs.
inschrijving vestiging De vestiging horende bij de inschrijving.
inschrijving faculteit De faculteit horende bij de inschrijving.
inschrijving soort De soort inschrijving.
inschrijving soortcode De code/afkorting van de soort inschrijving, bijvoorbeeld 'E' voor extraneus.
inschrijving vorm De vorm van de inschrijving.
inschrijving fase De fase van de inschrijving.
inschrijving fasecode De code/afkorting van de fase van de inschrijving, bijvoorbeeld 'B' voor bachelor.
inschrijving variant De variant van het onderwijs van de inschrijving.
inschrijving organisatienaam De naam van de organisatie van de inschrijving.
inschrijving examendatum De examendatum voor de inschrijving.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
inschrijving judicium_naam De volledige naam van het toegekende judicium, bijv. Geslaagd of Cum Laude.
inschrijving judicium Filter veld op de code van het behaalde judicium, bijv. {{if [[inschrijving.judicium|aan=Cum Laude]]}}... cum laude behaald ...{{endif}}
inschrijving judiciumdatum De datum waarop het judicium is vastgesteld.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
inschrijving examendefinitief Geeft 'True' als het examen definitief is, anders 'False'. Deze sleutel is bedoeld voor gebruik in een if-expressie.
inschrijving studieduur De nominale studieduur voor de opleiding van de inschrijving (in jaren). Deze waarde wordt bepaald aan de hand van de vorm en de studielast van de opleiding. In het geval van een deeltijd opleiding wordt de studielast tot 120 ECTS door 30 gedeeld, in alle andere gevallen wordt de studielast door 60 gedeeld. Voor ongedeelde opleidingen wordt de studieduur niet bepaald aangezien daar een andere rekenfactor (studiepunten ipv ECTS) werd gehanteerd.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat cijfers Druk het getal af in cijfers.
formaat woorden Druk het getal af in woorden.
inschrijving studielast De studielast voor de opleiding van de inschrijving (in ECTS).
inschrijving studielast_bsa De voor BSA minimaal vereiste studielast voor de inschrijving.
Attribuut Waarde Documentatie
vorm voltijd Voltijdsvorm
vorm deeltijd Deeltijdsvorm
inschrijving verwachtcollegegeld De verwachte hoogte van het collegegeld voor de inschrijving.
Attribuut Waarde Documentatie
indicatie wettelijk Wordt genegeerd
indicatie instelling Wordt genegeerd
inschrijving accreditatiedatum De datum van accreditatie voor de opleiding.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
inschrijving accreditatievervallendatum De datum van verval accreditatie voor de opleiding.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
inschrijving accreditatieuitsteldatum De uitstel datum voor accreditatie van de opleiding volgens artikel 5a.12a lid 1.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
inschrijving voertaal De voertaal van de opleiding.
inschrijving aanvangonderwijs De datum waarop de student met het bij deze inschrijving horende onderwijs is begonnen. Dit is de 'datum van' van de eerste inschrijving; er wordt geen rekening gehouden met onderbrekingen en dergelijke.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
inschrijving isaangevangen Geeft 'True' als de inschrijving is aangevangen of anders 'False'. De inschrijving is aangevangen als vandaag de 'datum van' is of de 'datum van' in het verleden ligt. Deze sleutel is bedoeld voor gebruik in een if-expressie.
inschrijving beeindigingsreden De beëindigingsreden van de inschrijving.
inschrijving bijvak Geeft 'True' als de inschrijving een bijvak is, anders 'False'.
inschrijving cohort_code De cohort-code van de inschrijving, zoals deze in RIO staat.
inschrijving stap_subsidie "Totale STAP subsidieerbare kosten.
inschrijving gebruikt_stap_subsidie Boolean waarde die aangeeft of de student ook gebruik maakt van de STAP-subsidie voor deze inschrijving. Kan dus typisch in een if-constructie worden gebruikt: {{if [[inschrijving.gebruikt_stap_subsidie]]}}...{{endif}}
inschrijvingnietregulier aanbod_code De aanbod-code van de niet-reguliere inschrijving.
inschrijvingnietregulier aangeboden_opleiding_code De code in RIO van het aanbod van de niet-reguliere inschrijving
inschrijvingnietregulier aanbod_naam De aanbod-naam van de niet-reguliere inschrijving.
inschrijvingnietregulier aanbod_naamkort De korte aanbod-naam van de niet-reguliere inschrijving.
inschrijvingnietregulier aanbod_soort_omschrijving De omschrijving van het soort aanbod.
inschrijvingnietregulier aanbod_vorm_omschrijving De omschrijving van de vorm van het aanbod.
inschrijvingnietregulier moment_code De moment-code van de niet-reguliere inschrijving.
inschrijvingnietregulier cohort_code De cohort-code van de niet-reguliere inschrijving, zoals deze in RIO staat.
inschrijvingnietregulier stap_subsidie "Totale STAP subsidieerbare kosten.
inschrijvingnietregulier locatie_naam De naam van de locatie.
inschrijvingnietregulier locatie_plaatsnaam De plaats van de locatie.
inschrijvingnietregulier datumvan De begindatum van de niet-reguliere inschrijving.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
inschrijvingnietregulier datumtot De datum tot van de niet-reguliere inschrijving.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
inschrijvingnietregulier examendatum De examendatum voor de niet-reguliere inschrijving.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
inschrijvingnietregulier nietreguliergeld Het tarief van de niet-reguliere inschrijving.
inschrijvingnietregulier financieelstudiejaar Het studiejaar voor de niet-reguliere inschrijving.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat kort Kort formaat, bijv.: 2012
formaat lang Lang formaat, bijv.: 2012-2013
inschrijvingnietregulier gradingtable De grading table die hoort bij de organisatie van de opleiding (of hoger), het studiejaar waarin de datum-van van de inschrijving valt, en de opgegeven naam.
Attribuut Waarde Documentatie
naam xs:string De naam van de grading table.
inschrijvingnietregulier gebruikt_stap_subsidie Boolean waarde die aangeeft of de student ook gebruik maakt van de STAP-subsidie voor deze inschrijving. Kan dus typisch in een if-constructie worden gebruikt: {{if [[inschrijvingnietregulier.gebruikt_stap_subsidie]]}}...{{endif}}
inschrijvingnietregulier semesters Het aantal semesters dat deze niet-reguliere inschrijving geldig is.
bbc studiejaar Het studiejaar waarin de BBC is afgegeven
bbc datum De dag waarop de BBC is afgegeven
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
bbc bedrag Het bedrag van de afgegeven BBC
bbc wettelijk Tekstuele beschrijving van de indicatie collegegeld, 'Wettelijk collegegeld', of 'Instellingscollegegeld'.
bbc instellingsnaam De naam van de ontvangende onderwijsinstelling
bbc tekst Optionele vrije tekst die bij de afgegeven BBC kan worden opgenomen.
vordering kenmerk Uniek kenmerk van een vordering
vordering studiejaar Het studiejaar waarop de vordering betrekking heeft.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat kort Kort formaat, bijv.: 2012
formaat lang Lang formaat, bijv.: 2012-2013
vordering bedrag Het totale bedrag van de vordering. (Dit bedrag is de som van 'terealiserenbedrag' en 'teverwachtenbedrag')
vordering terealiserenbedrag Het totaal te realiseren bedrag van de vordering.
vordering teverwachtenbedrag Het totaal te verwachten bedrag van de vordering.
vordering omschrijving De erkende opleiding namen van de reguliere inschrijvingen, komma gescheiden; of de naam van het aanbod van de niet-reguliere inschrijving
vordering betaaldbedrag Het betaalde bedrag van alle facturen die op de vordering betrekking hebben.
vordering openstaandbedrag Het openstaande bedrag van alle facturen die op de vordering betrekking hebben.
vordering datumvan De oudste datum-van van de reguliere inschrijvingen; of de datum-van van de niet-reguliere inschrijving.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
vordering datumtot De nieuwste datum-tot van de reguliere inschrijvingen; of de datum-tot van de niet-reguliere inschrijving.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
vordering vorderinggroep 'Collegegeld' of 'Niet-regulier collegegeld'.
verzamelherinnering naam De naam van het bedrijf of van de student. Dit is afhankelijk van wie de vordering moet betalen.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat volledig Volledige naam, bijv.: J.J. van Dijk
formaat formeel Formele naam, bijv.: Dijk, J.J. van
formaat officieel Officiële naam, bijv.: Jan J. van Dijk
formaat familie Achternaam, bijv.: Van Dijk
formaat voornamen Voornamen van de student, bijv.: Jan Joost
formaat met_voornamen Volledige naam met voornamen, bijv.: Jan Joost van Dijk
formaat alleen_roepnaam Roepnaam, bijv.: Jan Joost
verzamelherinnering openstaandeposten Opsomming van de vorderingen met een betalingsachterstand.
verzamelherinnering bevat_kwalificatie1 Minimaal een van de betalingsachterstanden heeft kwalificatie 1.
verzamelherinnering bevat_kwalificatie2 Minimaal een van de betalingsachterstanden heeft kwalificatie 2.
verzamelherinnering bevat_kwalificatie3 Minimaal een van de betalingsachterstanden heeft kwalificatie 3.
verzamelherinnering bevat_kwalificatie4 Minimaal een van de betalingsachterstanden heeft kwalificatie 4.
verzamelherinnering somvandevorderingen De som van de op de verzamelherinnering getoonde vorderingen.
verzamelherinnering somvandeopenstaandeposten De som van de openstaande posten van de op de verzamelherinnering getoonde vorderingen.
verzamelherinnering incassokosteninclusiefbtw Incassokosten inclusief BTW (op basis van de incassowet 2012).
verzamelherinnering incassokostenexclusiefbtw Incassokosten exclusief BTW (op basis van de incassowet 2012).
verzamelherinnering incassokostenbtw BTW-bedrag van de incassokosten (op basis van de incassowet 2012).
betalingsachterstand bedrag Het bedrag van de betalingsachterstand.
betalingsachterstand vervaldatum De vervaldatum van de betalingsachterstand.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
betalingsachterstand datumconstatering De datum waarop de betalingsachterstand geconstateerd is.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
inningfactuur nummer Het (factuur)nummer van de inningfactuur.
inningfactuur factuurdatum De (factuur)datum van de inningfactuur.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
inningfactuur vervaldatum De vervaldatum van de inningfactuur.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
inningfactuur factuurbedrag Het totaalbedrag van een specifieke factuur die op de vordering betrekking heeft.
inningfactuur saldo Het saldo van de inningfactuur. Een positief saldo betekent dat de student nog een bedrag moet betalen
inningfactuur correctie_bedrag De som van de bedragen van correcties op de inningfactuur. Een negatief bedrag wordt in mindering gebracht op het factuurbedrag.
inningfactuur voldaan_bedrag Het bedrag dat reeds is voldaan op de inningfactuur. Voldaan bedrag is het factuurbedrag - saldo + correctie_bedrag.
inningfactuur debetfactuur Boolean: 'true' indien er sprake is van een debetfactuur, 'false' indien er sprake is van een creditfactuur
incasso datum De verwerkingsdatum van de incasso.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
examencommissie naam De naam van de examencommissie die vandaag geldt voor de inschrijving.
examencommissie email Het e-mailadres van de examencommissie die vandaag geldt voor de inschrijving.
examencommissie organisatie De organisatie van de examencommissie die vandaag geldt voor de inschrijving.
examencommissie deskundige Heeft de examencommissie die vandaag geldt voor de inschrijving gebruik gemaakt van een externe deskundige?
examencommissie lid De afdruknaam van het gespecificeerde lid van de examencommissie die vandaag geldt voor de inschrijving.
examencommissie rol De afdruknaam van de rol van het gespecificeerde lid van de examencommissie die vandaag geldt voor de inschrijving.
examencommissie handtekening De handtekening (image) van het gespecificeerde lid van de examencommissie die vandaag geldt voor de inschrijving.
Attribuut Waarde Documentatie
afmeting afmetingstype De gewenste afmeting (x, y) van de afbeelding op de gegenereerde PDF in punten (standaard), mm, of cm.
examencommissie heeft_handtekening Handig voor gebruik in condities, zoals {{ [[examencommissie.heeft_handtekening|ondertekenaar=Eerste]] }} ... {{endif}}
restitutie collegegeld Totaalbedrag dat dit studiejaar aan de student is gefactureerd.
restitutie restitutiebedrag Totaalbedrag dat de instelling dit studiejaar aan de student verschuldigd is, negatief als de student nog een bedrag aan de instelling verschuldigd is.
restitutie studiejaar Het studiejaar waarop de restitutie betrekking heeft.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat kort Kort formaat, bijv.: 2012
formaat lang Lang formaat, bijv.: 2012-2013
restitutie testortenbedrag Totaalbedrag dat de instelling dit studiejaar aan de student verschuldigd is, 0 als de instelling geen bedrag aan de student verschuldigd is.
restitutie betaald Saldo van de betalingen dit studiejaar van en aan de student (saldo van extra betalingen, inningen, storneringen, restitutie).
restitutie reden De beëindigingsreden van de student voor de vroegtijdige uitschrijving.
restitutie redennummer Het (studielink) nummer bij de beëindigingsreden, i.e. BN.
betaalgegevens naam Naam bij betalingsinformatie.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat volledig Volledige naam, bijv.: J.J. van Dijk
formaat formeel Formele naam, bijv.: Dijk, J.J. van
formaat officieel Officiële naam, bijv.: Jan J. van Dijk
formaat familie Achternaam, bijv.: Van Dijk
formaat voornamen Voornamen van de student, bijv.: Jan Joost
formaat met_voornamen Volledige naam met voornamen, bijv.: Jan Joost van Dijk
formaat alleen_roepnaam Roepnaam, bijv.: Jan Joost
betaalgegevens contact Contactpersoon bij betalingsinformatie.
betaalgegevens post_adresregels Opsomming van de regels post_adres ten behoeve van correspondentie.
betaalgegevens post_straat Straat van correspondentieadres.
betaalgegevens post_huisnummerentoevoeging Huisnummer en toevoeging van correspondentieadres.
betaalgegevens post_postcode Postcode van correspondentieadres.
betaalgegevens post_plaats Plaats van correspondentieadres.
betaalgegevens post_land Land van correspondentieadres.
betaalgegevens naam_rekeninghouder De naam behorende bij de rekening.
betaalgegevens iban Het IBAN nummer van de rekening.
betaalgegevens bic Het BIC nummer van de rekening.
betaalgegevens betaalddoor Betaald door.
betaalgegevens betaalvorm Betaalvorm.
algemeen datum De datum van vandaag.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
algemeen studiejaar Het jaartal van de begindatum van het huidige studiejaar.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat kort Kort formaat, bijv.: 2012
formaat lang Lang formaat, bijv.: 2012-2013
algemeen volgendstudiejaar Het jaartal van de begindatum van het volgende studiejaar.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat kort Kort formaat, bijv.: 2012
formaat lang Lang formaat, bijv.: 2012-2013
algemeen accountnaam De naam van het ingelogde account.
algemeen fout Gebruik van dit veld geeft een foutmelding bij het genereren van het document. Een omschrijving van de fout wordt meegegeven in het attribuut 'bericht'. Handig voor gebruik in een if-expressie, om een foutmelding te geven als een bepaalde conditie waar is.
algemeen preview Geeft aan of de PDF vanuit de 'Voorbeelddocument'-knop is gegenereerd. Voornamelijk nuttig in condities als {{if [[algemeen.preview]] }} voorbeeld {{else}} echt {{endif}}.
momi studievoortgang De studievoortgang zoals weergegeven op het MoMi-scherm (alleen van toepassing op studenten met een vreemdelingennummer).
volgmonitor peildatum De datum waarop de normering behaald moet zijn.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
volgmonitor studielast De hoeveelheid studielast dat voor de normering behaald moet worden.
volgmonitor afgerond Eist de norm dat het onderwijs afgerond moet zijn?
docentcijferlijst vakcode De vakcode van het voorlopige cijfer.
docentcijferlijst naam Naam van de cijferlijst.
docentcijferlijst tentamendatum Tentamendatum van de cijferlijst.
Attribuut Waarde Documentatie
formaat datumformaat De gewenste formattering van de datum.
custom datumcustom De zelf gedefinieerde formattering als formaat op 'custom' staat.
offset De offset waar vanaf gerekend dient te worden
offset beginmaand Start aan de begin van de maand.
offset eindemaand Start aan het einde van de maand.
dagen xs:integer Het aantal dagen erbij (of eraf).
maanden xs:integer Het aantal maanden erbij (of eraf).
jaren xs:integer Het aantal jaren erbij (of eraf).
docentcijferlijst cijfer Het voorlopige cijfer.
docentcijferlijst opmerking De opmerking van de docent bij het voorlopige cijfer.
docentcijferlijst docentnaam De naam van de docent van de cijferlijst.